g-vt-HatchRosuZamolodchikova - Photos: Getty Images / ChrisMcGrath