Rhythmic Gymnastics National Teams

Senior Team

Name
USAG
Birthday
Brigita Budginas 208593 3/16/1999
Eliza Cohen 399888 10/1/2001
Camilla Feeley 200680 11/14/1999
Nastasya Generalova 263948 1/19/2000
Evita Griskenas 266372 12/3/2000
Ekatherina Kapitonova 260375 3/17/2000
Serena Lu 152999 4/30/1998
Lili Mizuno 383617 2/4/2001
Laura Zeng 253604 10/14/1999

Junior Team

Name
USAG
Birthday
Karrine Denisova 436307 9/18/2002
Elizabeth Kapitonova 483211 12/31/2003
Matylda Marszalek 481114 2/12/2003
Shannon Xiao 442984 5/24/2003

Senior Group

Name
USAG
Birthday
Dasha Baltovick 280190 3/27/2000
Natalie Bourand 491579 4/27/2000
Ugne Dragunas 287697 9/14/2000
Connie Du 439126 9/13/2001
Anfisa Kupriyanova 266119 3/17/1998
Yelyzaveta Merenzon 266371 8/12/1999
Nicole Sladkov 391303 11/2/1999
Kristina Sobolevskaya 427675 10/20/2001

Junior Group

Name
USAG
Birthday
Yelyzaveta Merenzon 266371 8/12/1999
Elina Nikerina 264076 6/29/1999
Sophia Popova 191321 5/19/1999
Emily Rakhnyansky 1038641 1/2/1999
Nicole Sladkov 391303 11/2/1999
Nicky Wojtania 268994 9/7/1999